top of page

เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์แคมป์

1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้สถาบันฯจะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสําคัญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีจํานวนนักเรียนขั้นตํ่าไม่ถึงที่กําหนด โดยสถาบันฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด 

3.ไม่คืนเงินมัดจําทุกกรณีหากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆก็ตาม (ยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดพลาดของทางสถาบันฯ) 

4.หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจํานวนแล้วและต้องการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนแต่ต้องยินยอมโดนหักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้เช่นค่ามัดจําโครงการ ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าทําวีซ่าและค่ามัดจําตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเรียนที่ทางบริษัทได้ชําระไปแล้วแก่สายการบินสถานทูตและทางองค์กรที่ต่างประเทศ 

4.1.หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันจะได้รับเงินส่วนที่เหลือที่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้คืน100% 

4.2.หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง15 วันจะได้รับเงินส่วนที่เหลือที่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้50%
4.3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าบริการต่างๆที่ท่านได้ชําระแล้ว โดยทางสถาบันฯได้ชําระให้กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอคืนเงินจะกระทําได้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกของตัวแทนนั้นๆ 

6.ค่าบริการเเละค่าดําเนินงานของสถาบันมิสเตอร์อิงกลิชที่ได้ดําเนินงานไปเเล้วจะขอเรียกคืน หรือชดเชยกลับมาไม่ได้ทุกกรณี 

7.ค่าใช้จ่ายและค่าบริการต่างๆจะถูกคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าธรรมเนียมต่างๆการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง 

8.สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออํานาจควบคุมของสถาบันฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ โรค ระบาด Covid การปิดประเทศ การนัดหยุดงาน การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆโดยที่ผู้เดินทาง ไม่สามารถเรียกร้องค่า เสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้และทําให้โครงการหยุดชะงักด้วยเหตุสุดวิสัย 

9.โรคระบาด Covid ในขณะก่อนเดินทาง ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ หรือหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว หากนักเรียนได้ติด Covid ไม่ว่าจะเป็นในช่วงใดของการเข้าร่วมโครงการก็ตาม ผู้ปกครองไม่สามารถเรียกค่าเสียหายคืนกลับมาได้ และไม่สามารถฟ้องร้องขอค่าโครงการคืนด้วยเหตุผลนี้ 

10. ค่าโครงการแคมป์ ไม่รวมค่าตรวจ Covid Test ก่อนและหลังเดินทาง (ตามประกาศของรัฐบาลไทยและประเทศปลายทาง) และ ไม่รวมค่าโรงเเรมกักตัวที่ไทย และประเทศปลายทางหากมีความจําเป็นต้องกักตัวหลังจากเดินทางไป และ/หรือ กลับมาจากต่างประเทศ

 

11. หากไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในขณะที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

12.ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการนําภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวคลิปวิดิโอต่างๆระหว่างโครงการไปใช้ และเผยแพร่ทางการตลาดได้

bottom of page