top of page
MEGELOGO2020 3.png

โรงเรียนมิสเตอร์อิงกลิชฯ เริ่มต้นในปี 2012 มีคุณจักรรินทร์ ทินกรวงศ์ ผู้เป็นทั้งเจ้าของและผู้ถือใบอนุญาตก่อตั้งขึ้น โดยจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบนานาชาติของจังหวัดหนองคาย นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาแล้ว ยังดูแลนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้ภาษาระยะสั้น รวมไปถึงหลักสูตรปริญญาและอื่นๆ ในหลากหลายประเทศทั่วโลก