top of page

PLAN

คอร์สเรียนที่ออกแบบได้ตามใจคุณ

Choose your Transfers

Choose your Courses

เลือก หลักสูตรที่ต้องการ

Choose your Accommodation

เลือก ที่พักที่ถูกใจ

Choose your Duration

เลือก ระยะเวลาที่ใช่

Information    *

ขอใบประเมินค่าใช้จ่ายเรียนที่ต่างประเทศ รบกวนกรอกข้อมูลเพื่อให้ทีมงานจัดส่งใบสรุปราคาให้อีกครั้งทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง

* เลือกเมืองที่คุณสนใจ

* เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน

* เลือกระยะเวลาที่ต้องการเรียน

* เลือกเดือนที่ต้องการเริ่มเรียน

* เลือกที่พักที่ต้องการ

* เวลาที่สะดวกให้ทางทีมงานติดต่อกลับ

* ชื่อ-นามสกุล

* อายุ

* เบอร์โทรศัพท์ (ทีมงานจะยืนยันข้อมูลทางเบอร์นี้ เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง)

* อีเมล (เพื่อจัดส่งใบสรุปราคาและเอกสารต่างๆ)

information
bottom of page